Leczenie uzale?nie?

Ośrodek powstał w 2000 roku jako jeden z pierwszych w Polsce skupiający kilkunastu profesjonalnych terapeutów w jednym miejscu, którzy w leczeniu pacjentów wykorzystują zjawisko hipnozy. Nasi terapeuci prowadzą terapię krótkoterminową. Jest to szybka i skuteczna forma terapii, nastawiona na rozwiązywanie określonych problemów. Uważamy, że  pomoc powinna być udzielona sprawnie i profesjonalnie w myśl zasady: "leczenie powinno być  krótkie, jak tylko jest to możliwe". Ta strona naszego ośrodka poświęcona jest głównie uzależnieniom. Osoby, które chciałyby skorzystać z terapii i dowiedzieć się  o pełnej ofercie naszego ośrodka, zapraszamy na stronę: www.hipnoza.plHipnoterapia w chorobie alkoholowej Hipnoza jako samodzielna technika lub w psychoterapii daje znakomite rezultaty w leczeniu alkoholizmu. W pierwszym przypadku sugestie hipnotyczne podczas transu s?u?? do eliminacji niepo??danego objawu, jakim jest patologiczne nadu?ywanie alkoholu. Popularna jest technika awersyjna (tworzenie odruchu unikania niepo??danego zachowania poprzez skojarzenia np. odruchu obrzydzenia z zapachem czy smakiem alkoholu). Hipnoza mo?e by? te? wykorzystywana do zmiany nastawienia osoby uzale?nionej do leczenia i swojego na?ogu. W drugim ze wzmiankowanych powy?ej zastosowa? hipnoza stosowana w psychoterapii, która poza eliminacj? u?ywania substancji, prowadzi do zmian psychologicznych. W hipnoterapii osób uzale?nionych, obok powodowania awersji do alkoholu, najwa?niejsza jest redukcja poczucia przymusu picia, a tak?e uczenie si?  umiej?tno?ci odmawiania. Dotyczy to szczególnie wst?pnej fazy leczenia.  Osoby uzale?nione na nowo ucz? si? jak rozumie? siebie, swoje ?ycie i swoj? chorob?, porz?dkuj?c te? swoje ?ycie uczuciowe. Osoby uzale?nione ucz?  si? jak w konstruktywny sposób zaspokaja? swoje potrzeby i mie? pozytywny stosunek do samego siebie. To s? wa?ne  umiej?tno?ci niezb?dne do ?ycia w trze?wo?ci. Hipnoza s?u?y te? do redukcji nerwicowego l?ku odczuwanego przez pacjenta, który wcze?niej przy pomocy alkoholu stara? si? od niego uwolni?. Do diagnostyki przyczyn na?ogu wykorzystywany jest zasugerowany powrót do minionych, cz?sto zapomnianych prze?y?, które s? podstaw? ukszta?towanego na?ogu (regresj? wieku). W hipnoterapii uzale?nienia od alkoholu sukces terapeutyczny zale?y w du?ym stopniu od wielu czynników niehipnotycznych takich jak: motywacja do leczenia, stopie? uzale?nienia, wiara w skuteczno?? hipnozy, predyspozycje osobowo?ciowe, oddzia?ywanie ?rodowiskowe na pacjenta. Warunkiem powodzenia tej metody jest dostosowanie technik hipnotycznych i interwencji terapeutycznej do indywidualnych cech pacjenta oraz relacja interpersonalna hipnoterapeuty z pacjentem.Leczenie zaburze? od?ywiania ( anoreksja, bulimia, kompulsywne jedzenie, oty?o?? ) zajmuje szczególne miejsce w naszym gabinecie poniewa? jest to problem, który staje si? coraz bardziej powszechny w spo?ecze?stwie. Wielu rodziców, widz?c oczywiste oznaki choroby, nie potrafi si? prze?ama? aby zg?osi? si? do terapeuty. Dlaczego? Cz?sto s? zawstydzeni i zak?opotani jak gdyby poczuwaj?c si? do winy za problemy dziecka. A przecie? dzieci rozpaczliwie poszukuj? pomocy ! Pierwszym krokiem powinno by? szukanie pomocy u specjalisty i to w mo?liwie szybki sposób. Anoreksja i bulimia sš to choroby, które mo?na wyleczy? rozpoczynaj?c leczenie jak najwcze?niej. Najpierw nale?y zg?osi? si? do lekarza rodzinnego albo pediatry, a nast?pnie zaplanowa? spotkanie u terapeuty zajmuj?cego si? zaburzeniami od?ywiania. Kiedy ustalicie ju? pierwszy termin spotkania musicie si? naradzi? jak powiedzie? córce, ?e powinna pój?? do lekarza. W spokojnej atmosferze ale w sposób stanowczy nale?y przekaza? jej informacj?, ?e jest zapisana do lekarza b?d? umówiona do psychologa b?d? terapeuty. Rodzice powinni okaza? w takiej sytuacji swojemu dziecku mi?o?? i wsparcie aby mia?o poczucie , ?e s? z nim.

Wi?cej informacji o szerokiej ofercie o?rodka znajdziecie Pa?stwo na stronie: www.hipnoza.pl